Algemene Winkel Voorwaarden

0. Identiteit en Bedrijfsgegevens

Naam ondernemer:Varsana
Handelend onder de naam/namen: Yogakleding.nl

Vestigings- & bezoekadres:
Varsana
Prinsengracht 100hs
1015 DZ Amsterdam
Tel. 020 789 5559

E-mailadres: info@varsana.nl

KvK-nummer: 34365738
BTW-identificatienummer: NL 235588775B01

1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Yogakleding.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Yogakleding.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Yogakleding.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Yogakleding.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Yogakleding.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen/Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van Yogakleding.nl zijn vrijblijvend en Yogakleding.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Alle prijzen zijn vermeld in [euro's] [inclusief] BTW en [exclusief] verzendkosten

4. Retourzendingen

4.1 Alle artikelen kan je binnen 14 dagen na ontvangst zonder meer retourneren waarna je je geld terug krijgt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen in ongeschonden staat bij Yogakleding.nl worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.
4.2 Je bent verplicht te controleren of de bij je thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kan je dit binnen 14 dagen melden per e-mail aan Yogakleding.nl onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van je e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Yogakleding.nl zal het artikel vervangen of je betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat je het artikel niet accepteert op gegronde redenen.
4.3 In het uitzonderlijke geval dat je een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt Yogakleding.nl zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Yogakleding.nl neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.
4.4 Indien je iets terug stuurt, volg dan deze stappen:
Annuleer de bestelling in uw account op de website van Yogakleding.nl. Mocht dit lukken dan kunt u contact opnemen per email. LET OP: Vermeld in het onderwerp van je e-mail het ordernummer of het factuurnummer dat je via e-mail hebt ontvangen.
Na ontvangst van uw retouraanvraag wordt de status van uw bestelling aangepast. U ontvangt dan instructies voor het retoursturen van uw bestelling.

5. Betalingen

5.1 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
5.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Yogakleding.nl bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien Yogakleding.nl haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Yogakleding.nl om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
5.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Yogakleding.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
5.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Yogakleding.nl

6. Levering

6.1 De door Yogakleding.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
6.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Yogakleding.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over

8. Reclames en aansprakelijkheid

8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Yogakleding.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Yogakleding.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren
8.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Yogakleding.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

9. Elektronische communicatie en bewijs

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Yogakleding.nl (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is Yogakleding.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Yogakleding.nl.
9.2 De administratie van Yogakleding.nl geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Yogakleding.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Yogakleding.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Yogakleding.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11. Diversen

11.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Yogakleding.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Yogakleding.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.2 Yogakleding.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland

13. Cadeaubonnen en Kortingscodes

13.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgegeven cadeaubonnen (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen.
13.2 Iedere Cadeaukaart is voorzien van een unieke barcode. Iedere Cadeaukaart wordt slechts één maal verstrekt. U dient de Cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan yogakleding te worden verstrekt. Yogakleding behoudt zich het recht voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door Yogakleding is verzonden) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.
13.3. Om een Cadeaubon te gebruiken dient u de door u geselecteerde producten in het "winkelwagentje" te plaatsen. Tijdens het betaalproces selecteert u vervolgens als betaalmethode "cadeaubon" en vult u de exacte code in.
13.4. Iedere Cadeaubon is gedurende een periode van 1 jaar geldig na de aankoopdatum. Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt.
13.5. Cadeaubonnen uitgegeven door Yogakleding en/of door Yogakleding aangewezen derde partijen zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen op varsana.nl en yogakleding.nl
13.6. Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.
13.7. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
13.8. De restwaarde van de Cadeaubon kan worden gebruikt voor volgende bestellingen. De restwaarde is niet overdraagbaar en kan uitsluitend worden gebruikt vanaf hetzelfde account als waar het eerste gebruik van de Cadeaubon plaats heeft gevonden en gedurende de geldigheidsduur van de Cadeaubon.
13.9. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: creditcard, kortingscode, iDEAL of Maestro.
13.10. In geval Varsana overgaat tot restitutie van (een deel van) de factuurwaarde, zal in geval naast één of meer Cadeaubon(nen) tevens betaling door middel van acceptgiro of creditcard heeft plaatsgevonden, restitutie zoveel mogelijk plaatsvinden door verhoging van het Cadeaubonsaldo in uw account. In geval voor betaling uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer Cadeaubonnen zal in deze gevallen restitutie plaatsvinden door verhoging van het Cadeaubonsaldo.
13.11. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
13.12. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
13.13. Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Cadeaubon te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen Cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.
13.14. Per bestelling kunt u een onbeperkt bedrag aan Cadeaubonnen inwisselen.